Teambuilding

TEAM BUIDING lịch sử hình thành và phát triển

LịCH SỬ HÌNH THÀNH TEAM BUIDING ? Từ thập niên 1980 – 1990, Hoa Kỳ đưa mô hình làm việc nhóm và biểu dương thành tích tập thể vào hoạt động doanh nghiệp, trong giai đoạn kinh tế giảm phát tăng và nợ công nhiều. Từ 1990 trở lại đây...  [Xem chi tiết]